Re: unbalance calculation.

#12040
admin
Keymaster

I'm sorry, I have request by Catalan, you can translate by google traductor.

 

Asimetria

 

En condicions normals les tensions d'alimentació són asimètriques i les càrregues equilibrades.

Són dissimètriques i desequilibrades en cas d'avaria (trencament de l'aïllament) i interrupció de fases. A més, amb càrregues monofásicas, l'equilibri pot ser sol de tipus estadístic.

És necessari afrontar l'estudi de la xarxa trifàsica fins i tot en les condicions anòmales d'avaria per a dimensionar les proteccions.

Es pot recórrer a un sistema d'equacions derivat del principi de Kirchhoff, per a utilitzar formules dels sistemes equilibrats, i a pesar que es pot comprendre mitjançant l'aportació dels components de la instal·lació, és útil la teoria dels components asimètrics.

Es pot demostrar que qualsevol trio de vectors pot ser descompost en tres trios.

Sobre la base s'obté que cada sistema trifàsic comunament asimètric i equilibrat pugui descompondre's en tres sistemes trifàsic que es reconduiran a l'estudi separat de tres circuits monofásicos corresponents, respectivament, a la seqüència directa, a la seqüència
negativa, a la seqüència zero.

La normativa EN50160 defineix, relativament als sistemes elèctrics en BT, que “en condicions de normal exercici per a cada període d'una setmana, el 95% dels valors mitjos eficaços, calculats cada 10 minuts, de la component de seqüència negativa de la tensió d'alimentació ha de ser compresa en l’ interval entre 0 i 2% de la component de seqüència directa”.

En algunes regions amb instal·lació usuàries de connexions amb línies parcialment monofásica o bifásica, poden haver desequilibris fins a un 3% als terminals d'alimentació trifàsic.

L'instrument permet la mesura i registre dels següents paràmetres que defineixen la percentual de l'asimetria sobre les tensions d'un sistema
elèctric

On:

Ei = seqüència de la terna negativa

Ed = seqüència de la terna directa

E0 = seqüència de la terna zero