Re: unbalance calculation.

#12039
Sudeep
Participant

SeRU said:

I'm sorry, I have request by Catalan, you can translate by google traductor.
 

 

Asimetria
 

 

En condicions normals les tensions d'alimentació són asimètriques i les càrregues equilibrades.
 

Són dissimètriques i desequilibrades en cas d'avaria (trencament de l'aïllament) i interrupció de fases. A més, amb càrregues monofásicas, l'equilibri pot ser sol de tipus estadístic.
 

És necessari afrontar l'estudi de la xarxa trifàsica fins i tot en les condicions anòmales d'avaria per a dimensionar les proteccions.
 

Es pot recórrer a un sistema d'equacions derivat del principi de Kirchhoff, per a utilitzar formules dels sistemes equilibrats, i a pesar que es pot comprendre mitjançant l'aportació dels components de la instal·lació, és útil la teoria dels components
asimètrics.
 

Es pot demostrar que qualsevol trio de vectors pot ser descompost en tres trios.
 

Sobre la base s'obté que cada sistema trifàsic comunament asimètric i equilibrat pugui descompondre's en tres sistemes trifàsic que es reconduiran a l'estudi separat de tres circuits monofásicos corresponents, respectivament, a la seqüència directa, a la seqüència negativa, a la seqüència zero.
 

La normativa EN50160 defineix, relativament als sistemes elèctrics en BT, que “en condicions de normal exercici
per a cada període d'una setmana, el 95% dels valors mitjos eficaços, calculats cada 10 minuts, de la component de seqüència negativa de la tensió d'alimentació ha de ser compresa en l’ interval entre 0 i 2% de la component de seqüència directa”.
 
 

En algunes regions amb instal·lació usuàries de connexions amb línies parcialment monofásica o bifásica, poden haver desequilibris fins a un 3% als terminals d'alimentació trifàsic.
 

L'instrument permet la mesura i registre dels següents paràmetres que defineixen la percentual de l'asimetria sobre les tensions d'un sistema elèctric
 

On:
 

Ei = seqüència de la terna negativa
 

Ed = seqüència de la terna directa
 

E0 = seqüència de la terna zero


 
Here is the English translation proposed by Google translator:
 
Asymmetry 

 

Under normal conditions the supply voltages are balanced and asymmetrical loads. 
 

They are dissimetriques and unbalanced in case of failure (insulation break) and interruption phases. In addition, monophasic charges, the balance may be one type statistic. 
 

It is necessary to tackle the study of three-phase network even in abnormal conditions of failure for dimension protection. 
 

You can use a system equations derived from Kirchhoff principle, to use the formulas balanced systems, and although one can understand by providing components of the installation, the theory is useful components asymmetric. 

 

It can be shown that any trio of vectors can be decomposed into three trios. 

 

Obtained on the basis that each commonly asymmetrical three-phase balanced system can be broken into three three-phase systems that redirect the study of three separate circuits monofásicos corresponding respectively to the direct sequence, the negative sequence , zero sequence. 
 

The regulations EN50160 defines the electrical systems in relatively BT, “In normal conditions of exercise for each period of a week, 95% of the average effective values, calculated every 10 minutes, the negative sequence component of voltage Power must be understood in the interval between 0 and 2% of the component direct sequence.” 
 

In some regions with users installing connections with lines monophasic or biphasic partially, imbalances may have up to 3% by three-phase power supply terminals. 
 

The instrument can measure and record the following parameters define the percentage of asymmetry about the tensions of a system Electrical 

Where: 

Ei = negative sequence of the triplet

Ed = direct sequence of the triplet

E0 = zero sequence of the triplet